Kompetent

Let forståelig undervisning

Harmonisk forløb

Næste holdstart Allerød

7. Januar  2019 kl 17.00

Generhverv - Vejledning om gengivelse af førerretten efter kørselsforbud

​Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, indtil særlig køreundervisning og/eller kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus) er gennemført, og kontrollerende køreprøve er bestået.

Bestemmelser i færdselsloven.

​Et kørselsforbud indebærer, at førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført fornyet, særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve, jf. § 127.

​Er kørselsforbud pålagt som følge af spirituskørsel, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført et A/T-kursus og har bestået en kontrollerende køreprøve.

​​

Særlig Køreundervisning.

Særlig køreundervisning skal gennemføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for køreundervisningen til den kategori, i hvilken den forseelse, der ligger til grund for kørselsforbudet, er begået. Såfremt kørselsforbudet er begrundet i kørsel med traktor/motorredskab, registreringspligtig knallert eller trehjulet motorcykel, skal undervisningen dog gennemføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for køreundervisningen til den første kategori, som er erhvervet.

​​

Den særlige køreundervisning skal mindst omfatte 7 lektioner à mindst 45 minutters varighed i teorilokale og mindst 8 lektioner à 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning. Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

​​​

Køreundervisningen kan først påbegyndes, når afgørelsen om kørselsforbudet er endelig, og køreundervisningen skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

​Ved aflæggelse af den kontrollerende køreprøve, skal kørelærerens eksemplar af lektionsplanen for den særlige køreundervisning medbringes.

​​

A/T-kursus.

Kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus) udbydes af de forskellige regioner.

​Undervisningen skal gennemføres i overensstemmelse med Rigspolitiets undervisningsplan for A/T-kursus.

​A/T-kursus består af 4 lektioner à 2½ times varighed fordelt over mindst 4 uger. Der er mødepligt til alle 4 lektioner.

​Efter gennemførelse af A/T-kursus udsteder kursusudbyderen et kursusbevis, som skal vedlægges ansøgning om kørekort.

​A/T-kursus skal være gennemført, før kontrollerende køreprøve kan aflægges.

​​

Kontrollerende køreprøve.

Ansøgning om gengivelse af førerretten skal indgives til et af politiets motor-/kørekortkontorer. I forbindelse med ansøgningen skal du bla. aflevere et nyt foto (portrætbillede uden hovedbeklædning, 35x45 mm, hvor hovedet måler 25-35 mm i højden), egnet til indscannning. Fotografiet kan være i farve eller sort/hvid.

​​

Den kontrollerende køreprøve aflægges efter reglerne om køreprøve til almindelig bil (kategori B), medmindre politiet bestemmer andet. For at bestå prøven, stilles samme krav som ved en almindelig prøve. Du skal selv stille køretøj til rådighed til den praktiske prøve, og køretøjet skal være godkendt til øvelseskørsel (skolevogn- eller –cykel).

Består du ikke senest ved 3. prøve, eller består du først prøven, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at kørselsforbudet blev pålagt, skal der bestås særskilt prøve for hver af de kategorier, du ønsker gengivet.

​​

Vejledning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve i forbindelse med betinget frakendelse.

​Hvis du er frakendt førerretten betinget, skal du i henhold til færdselslovens § 60, stk. 3, aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve for at bevare førerretten.

​​

Du skal dog ikke aflægge kontrollerende køreprøve, hvis du har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til den betingede frakendelse, og før afgørelsen herom er endelig. En køreprøve består af en teoretisk og en praktisk prøve.

​Er førerretten frakendt betinget som følge af spirituskørsel, er det en betingelse, at du gennemgår et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). A/T-kursus skal gennemføres inden aflæggelse af kontrollerende køreprøve.

Du bliver indkaldt til kontrollerende køreprøve af politiet. Du vil normalt modtage indkaldelse ca. 4 uger efter domsafsigelsen, medmindre dommen bliver anket, og du vil normalt få en frist på mindst 1½ måned, fra du modtager indkaldelsen, til prøven skal være aflagt. Indkaldelsesbrevet vil indeholde nærmere oplysninger om tilmelding til prøven m.v.

Den kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

​Består du ikke prøven første gang, eller undlader du at gå op til prøven, vil din førerret blive inddraget. Da Prøven består af en teoretisk og en praktisk prøve, vil din førerret således blive inddraget, såfremt du ikke består teoriprøven eller den praktiske prøve.

​Hvis du 3 gange har aflagt kontrollerende køreprøve uden at bestå, eller der er forløbet 3 år eller mere, før prøven bestås, skal eventuelle yderligere prøver bestås til alle de kategorier, som du ønsker at generhverve kørekort til.

​​

Kravene ved den kontrollerende køreprøve er de samme som ved aflæggelse af en almindelig køreprøve, Prøven skal aflægges efter reglerne om køreprøve til almindelig bil (kategori B), medmindre politiet bestemmer andet.

​​

Det kan oplyses, at en kontrollerende køreprøve, som afholdes af politiet, er identisk med en almindelig køreprøve bortset fra, at der ikke stilles krav om, at du har modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt kørelærer.

Du skal selv stille et køretøj til rådighed ved den praktiske prøve. Køretøjet skal være godkendt til øvelseskørsel (skolevogn eller –cykel).

​​

For hver kontrollerende køreprøve skal der ske betaling.

​​

Du kan, i stedet for at aflægge en kontrollerende køreprøve, vælge at udvide dit kørekort til at gælde andre kategorier. Udvidelse kan dog kun ske, når den køreprøve, der træder i stedet for den kontrollerende køreprøve, består af både en teoriprøve og en praktisk prøve. De vilkår og de retsvirkninger, der gælder for den kontrollerende køreprøve, gælder tilsvarende for den køreprøve, der træder i stedet.

​Kontakt køreskolen

​Kirsebærgården 4

3450 Allerød

​Kontakt køreskolen

Tlf. 31 15 20 17

Send en mail